Algemene Voorwaarden Marieke Mills

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Marieke Mills, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71260161. Vertegenwoordigd door Marieke van Mil.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Overeenkomst wordt aangegaan door de onderhavige algemene voorwaarden in combinatie met de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst van Opdracht.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij er uitdrukkelijk door partijen vanaf is geweken.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zowel met betrekking tot de genoemde prijs, levertijd en andere onderdelen van de toegestuurde offerte.

3.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn verstrekt op basis van de verschafte informatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle nodige informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verschaft aan Opdrachtnemer.

Artikel 4. Wijzigingen

4.1 Wijzigingen van de Overeenkomst en/of algemene voorwaarden gaan slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen zijn gekomen, behoudens het in artikel 5 vermelde.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals reiskosten. Deze kosten komen voor de rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan geldt de overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie gebaseerd op de uurtarieven van Opdrachtnemer.

5.3 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren worden verhoogd door een wijziging in rechten, belastingen of de wisselkoers, ingevolge van voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst te ontbinden.

5.4 Indien de prijsstijging zoals benoemd in artikel 5.3 anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij: Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

5.5 Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Betaling van de Vergoeding en kosten vindt plaats na afronding van de Opdracht en binnen 15 (vijftien) dagen na de datum van de factuur van Opdrachtnemer.

6.2 In het geval deze overeenkomst een zodanige vorm aanneemt dat in fiscaal of sociaal verzekeringsrechtelijk opzicht komt vast te staan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan heeft de Vergoeding te gelden als het brutoloon, inclusief vakantietoeslag.

Artikel 7. Overeenkomst

7.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

7.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

7.3 Behoudens het bepaalde in artikel 13 van de Overeenkomst is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst niet mogelijk.

Artikel 8. De Opdracht

8.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer, en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht van Opdrachtgever, tot het verrichten van de schriftelijk afgesproken werkzaamheden.

8.2 Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer verzoeken andere werkzaamheden te verrichten die niet voorafgaand aan Overeenkomst zijn vastgesteld. Enkel bij het goedvinden van de Opdrachtnemer zullen deze werkzaamheden tot het takenpakket van de Opdracht gelden.

8.3 Met inachtneming van de schriftelijk afgesproken werkzaamheden is Opdrachtnemer vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te

8.4 Opdrachtnemer is gehouden de Opdracht persoonlijk uit te voeren.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het Partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij en/of met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, openbaar te maken of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere Partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Bedrijfsmiddelen

10.1 Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, vertaalprogramma’s, tekeningen etc. die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, zullen bij beëindiging van de Overeenkomst onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geretourneerd.

Artikel 11. Eigendom werk

11.1 Het eigendom van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk rust bij Opdrachtgever.

11.2 Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruikrecht na volledige betaling van de Vergoeding en de gemaakte kosten.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1 Opdrachtnemer zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Opdrachtnemer bedingen.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 13. Beëindiging

13.1 Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

a. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit de Overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 20 (twintig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te herstellen;

b. aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard; en/of

c. een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst overdraagt of haar activiteiten beëindigt.

Artikel 14. Jurisdictie

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de Overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank Den Haag, Nederland.